reklama
SAT Kurier logowanie X
  • Zaloguj

BCAST: Jak rozpocząć emisję w DAB+?

dodano: 2018-02-08 17:30 | aktualizacja: 2018-02-12 10:08
autor: Anita Kaźmierska | źródło: satkurier.pl

Maciej Lipiński Maciej Lipiński, członek zarządu BCAST ds. technologii, udzielił portalowi satkurier.pl odpowiedzi na pytania związane z tematyką rozpoczęcia emisji w DAB+. Firma BCAST to niezależny operator telekomunikacyjny, zajmujący się emisją programów radiowych i telewizyjnych dla nadawców publicznych i komercyjnych na terenie całej Polski. Maciej Lipiński opowiedział m.in. o nowej usłudze oferowanej przez tę firmę - DABCAST, która jest skierowana do małych i lokalnych nadawców radiowych.

BCAST


Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.

3. Dlaczego Pana zdaniem nadawca powinien zwrócić się do BCAST jako do operatora DAB+ a nie do konkurencyjnego EmiTela?

EmiTel jest jedynym operatorem na rynku dysponującym obiektami nadawczymi umożliwiającymi pokrycie obszaru całego kraju w oparciu o specyficzne kryteria obiektów jak:
1. Wysoka moc emisji (kilkadziesiąt kW ERP);
2. Wysokość konstrukcji (powyżej 150 m npt);
3. Ulokowane na terenach wyżynno-górskich i w miejscach „niedostępnych”.

Taka sytuacja ukształtowała się w ciągu kilkudziesięciu lat funkcjonowania na rynku rozsiewczym. Pozycja została wzmocniona przez dwie akwizycje, które miały miejsce w pierwszej połowie 2013 roku (przejęcie spółek RSTV i Info-TV-Operator). W praktyce (w odniesieniu do usług) powyższe informacje oznaczają bezsprzeczną dominację Emitel jako operatora technicznego dla emisji średniej i dużej mocy dla radia analogowego FM oraz emisji multipleksów ogólnokrajowych telewizji cyfrowej DVB-T (5 z 5 multipleksów ogólnokrajowych).

Nie oznacza to jednak, że EmiTel jest idealnym partnerem technologicznym (wyborem z tzw “klucza”) dla małych i lokalnych nadawców radiowych do których BCAST kieruje swoją usługę DABCAST. Wręcz przeciwnie. Z punktu widzenia małego nadawcy z reguły najważniejszym kryterium wyboru rozwiązania (usługi rozsiewczej) jest cena. Dotyczy to zarówno obsługi technicznej emisji, jak i wyboru sprzętu telekomunikacyjnego, umożliwiającego odpowiednie uformowanie sygnału. Potwierdzeniem takiego podejścia jest struktura rynku lokalnego: na ok. 300 częstotliwości, tylko co 10. jest obsługiwana przez EmiTel. Pozostałe usługi realizowane są albo przez samych nadawców (odpowiednie własne kompetencje w ramach firmy), albo przez technicznych operatorów alternatywnych (jak np. BCAST, Arkena, Operator FM). W tym miejscu niezwykle istotne jest podkreślenie, że jakość świadczonych usług niezależnie od wyboru operatora jest utrzymywana na bardzo zbliżonym poziomie.

Atrakcyjność oferty alternatywnej wynika przede wszystkim z indywidualnego podejścia (możliwość adaptowania rozwiązań pod specyfikę, a nie wybór z szablonu) i elastycznego modelu rozliczeniowego za świadczone usług (barter, dzielenie nakładów inwestycyjnych między operatora a nadawcę, usługi dodatkowe lub po prostu mniejsza marża). Warunki techniczne dla emisji małej i średniej mocy (lokalne, ograniczone zasięgi) nie wymagają świadczenia usług z obiektów wysokich, stąd alternatywny model jest równoważny i w pełni wartościowy. Potwierdzeniem powyższych słów są również usługi BCAST dla lokalnych nadawców telewizyjnych (właścicieli lokalnych multipleksów cyfrowych DVB-T), którzy pomimo analizy rozwiązań EmiTela wybrali rozwiązania BCAST (w jednym przypadku MUX “przeszedł” do BCAST po roku od uruchomienia).

Znając potrzeby i ograniczenia małych nadawców, BCAST zaproponował autorskie rozwiązanie DABCAST. Jest to kompletne rozwiązanie w modelu usługowym (nadawca nie ponosi tzw. „kosztów wejścia”, czyli kosztów inwestycyjnych). Realizacja usługi emisji DAB+, w tradycyjnym modelu, wymaga zainwestowania dość sporych środków na część multipleksacyjną. DABCAST, dzięki temu, że jest rozwiązaniem opartym o chmurę zapewnia olbrzymią prostotę, elastyczność i szybkość wdrażania nowych usług i serwisów, a co za tym idzie przejrzystość w rozliczeniu.

Strategia BCAST w zakresie wsparcia małych i lokalnych nadawców jest „wielopoziomowa”. Poza oferowaniem usługi DAB+, BCAST oferuje unowocześnianie aktualnej infrastruktury radiowej (analogowej) wszystkim nadawcom. Dzięki ścisłej współpracy i przedstawicielstwu jednej z najważniejszych broadcastowych firm na świecie - WorldCast Systems, oferującej nadajniki radiowe, sprzęt pomiarowy i monitorujący oraz kodeki audio IP. Usługi BCAST są dzięki temu kompletne, a nawet stawiane za referencję innym operatorom.

Standardowo wspieramy małych I lokalnych nadawców w zakresie obiektowo-emisyjnym (po wykonaniu niezbędnych analiz zazwyczaj proponujemy obiekty BCAST jako obiekty) oraz serwisowym (automatyzujemy obsługę, doposażamy stacje w urządzenia kontroli oraz zapewniamy usługi niezbędne do bezprzerwowego świadczenia emisji). Rozwiązanie DABCAST oraz kompleksowa obsługa (analog + cyfra + sprzęt + łącza) może się okazać niezwykle istotna dla nadawców w okresie przejściowym cyfryzacji radia (tzw. simulcast).

4. Jak wygląda wnoszenie opłat za usługę DABCAST? Czy wymagane jest podpisanie wieloletniej umowy (ile lat minimalnie) i czy płaci się jednorazowo z góry czy regularnie w odstępach czasu?

Rozwiązanie DABCAST świadczone jest w modelu usługowym, czyli analogicznie do sposobu zapewniania usług emisji radia analogowego FM lub emisji multipleksów lokalnych telewizji cyfrowej. Nadawca nie ponosi bezpośrednio lub pośrednio dodatkowych kosztów inwestycyjnych związanych z realizacją usługi radia cyfrowego (zakup enkoderów, multipleksera, urządzeń sieciowych), a jedynie pokrywa cykliczne (np. miesięczne) koszty dostarczania i utrzymania usług w okresie trwania kontraktu. Na potrzeby rozwiązania DABCAST zastrzegliśmy nazwę Radio-as-a-Service (www.radioasaservice.com), czyli wprost „radio jako usługa”. Jesteśmy również właścicielem globalnej unikalnej domeny: www.dabpl.us (od technologii DAB+).

Okresy trwania kontraktów operatorskich są różne i zależą od kilku czynników takich jak: długość koncesji, parametry emisji (moc ERP, zasięg, ograniczenia, itp.), charakterystyka obiektu (typ, wysokość, istniejąca infrastruktura), wykorzystany sprzęt (klasa sprzętu, ilość urządzeń), wsparcie ze strony Operatora/poziom SLA (gwarantowany poziom usług). W przypadku usług radia analogowego umowy zawierane są z reguły na 3-4 lata, w przypadku telewizji cyfrowej nawet na czas trwania koncesji (od 5 nawet do 15 lat). Oczywiście, w momencie świadczenia pełnej usługi komercyjnej (z określonymi standardami uruchomienia i utrzymania), wydłużenie czasu trwania kontraktu wpływa na zmniejszenie wysokości miesięcznych opłat. Warunki i zakres usług ustalany jest indywidualnie z każdym klientem – nadawcą, stąd parametry współpracy można tylko uogólniać. Przykładowo: rozgłośnia lokalna działająca administracyjnie w gminie miejsko-wiejskiej z ośrodkiem miejskim i kilkunastoma wsiami (ok. 50 tys. ludności), emitująca program w technologii analogowej FM z obiektu 50-60 m.n.p.t. i mocą emisji 400-500 W ERP, w modelu z operatorem zewnętrznym przy kilkuletnim kontrakcie z SLA (czasem reakcji na awarie) do 24h, ponosi opłaty comiesięczne w granicach 4-5 tys. złotych.

Opisany powyżej model rozliczania usług w przypadku radia cyfrowego będzie analogiczny. Umowa, jeśli ma być korzystna finansowo, będzie musiała zostać zawarta na kilka lat (chociażby przez konieczność zamortyzowania nakładów na uruchomienie emisji). Jednakże, patrząc przez pryzmat pojedynczego nadawcy, emisja w DAB+ będzie charakteryzowała się dość znaczącymi oszczędnościami (w momencie upowszechnienia się radia cyfrowego). Ze względu na swoją charakterystykę system DAB+ zapewnia zdecydowanie efektywniejsze wykorzystanie widma częstotliwości. W jednym multipleksie radiowym będzie możliwe umieszczenie od kilku do kilkunastu programów radiowych (w zależności od oczekiwanej jakości dźwięku i ilości usług dodatkowych). Oznacza to, że koszt emisji sygnału radia cyfrowego z jednego obiektu będzie „dzielony” na wszystkich nadawców w nim obecnych. Przyjmując bardzo ogólne i proste założenia, iż w lokalnym multipleksie będzie tylko kilka programów (np. 4-5), a sama usługa operatorstwa - z uwzględnieniem dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem wiązki programów (multipleksacją) i utrzymaniem emisji - będzie dla „cyfry” dwukrotnie droższa niż dla analogu (jak w przykładzie powyżej), czyli łącznie ok. 8-10 tys. złotych, to korzyści dla każdego z nadawców mogą być gigantyczne: koszt emisji spadnie o połowę a nawet więcej.

W tym miejscu należy podkreślić, iż oferta DABCAST w ramach jednej zryczałtowanej opłaty zawierać będzie wszystkie niezbędne elementy, czyli:
• formowanie sygnału – multipleksację,
• emisje z obiektu nadawczego – nadawanie,
• utrzymanie tej usługi w trybie 24/7 - monitoring,
• ale również niezwykle intuicyjną i funkcjonalną aplikację do zarządzania treściami (tworzenie audycyji, dodawanie plików muzycznych, reklam, wstawek, usług dodatkowych związanych DAB+).

Co ważne opłata ta będzie określona z góry per jeden dedykowany kanał („slot”) w multipleksie, a nie, jak w przypadku konkurencyjnych rozwiązań, zależna od ogólnej ilości programów w multipleksie (im mniejsza liczba programów, tym opłaty wyższe – co wynika z konieczności pokrycia inwestycji w multipleks). Takie elastyczne podejście jest możliwie dzięki wykorzystaniu przez DABCAST „chmury”. Ta sama „chmura” zapewnia również nieporównywalnie szybsze i efektywniejsze - w stosunku do istniejących rozwiązań - wdrażanie nowych usług dzięki automatyzacji. Tzw. konteneryzacja sprawia, że dzięki jednej komendzie jesteśmy w stanie w kilka minut postawić cały nowy multipleks. Dla porównania - budowa i integracja fizycznego multipleksu, nie licząc czasu potrzebnego na dostawę sprzętu, to kilka dni (jeśli nawet nie tygodni) przygotowań.

Najważniejsze z perspektywy rozwoju platformy jest to, że „chmura” pozwala na świadczenie usług multipleksacyjnych praktycznie bez ograniczeń terytorialnych, przy założeniu, iż dostawcą rozwiązań chmurowych jest globalny dostawca jak np. Microsoft, IBM, Amazon lub Google. Aktualnie platforma BCAST wykorzystywana jest we Włoszech (2 multipleksy) i na Sardynii (jeden multipleks). Globalny dostawca gwarantuje również wysoki poziom dostępności usług (99,9 proc.).

Przytoczone powyżej przykłady dotyczące kosztów, uwzględniają sytuację, w której w eterze nadawany jest tylko sygnał cyfrowy. Sytuacja będzie trochę bardziej skomplikowana na etapie przejściowym (etapie równoległego nadawania obu sygnałów: analogowego i cyfrowego, tzw. „simulcasting”). Wówczas teoretycznie każdy z nadawców będzie utrzymywał emisje w obu standardach i będzie ponosił zwiększone opłaty. Niestety, taka sytuacja może się wydłużyć do kilku lat, chyba że nastąpi przełom administracyjny i rozwój radia zostanie wsparty rządowymi regulacjami. Jest to jedno z największych zagrożeń związanych z cyfryzacją radia. BCAST ze swoim autorskim systemem DABCAST wychodzi naprzeciw nadawcom próbując zniwelować wszelkie ryzyka i rozwiązuje dwa problemy:

Pierwszy związany jest z wysokością opłat. BCAST otwarty jest na różne modele współpracy, również na model pay-as-you-grow (gdzie niski, symboliczny koszt wejścia, jest kompensowany w późniejszym czasie). Szczególnie ważne dla małych lokalnych nadawców jest to, że na obecnym etapie traktujemy usługę radia cyfrowego DAB+ jako bonus, wartość dodaną do usług analogowych FM dla istniejących i nowych klientów. Każdy nadawca, który zdecyduje się przejść do BCAST z emisją FM otrzyma emisję cyfrową w pakiecie na taki sam okres jak FM. Żaden inny operator w Polsce nie jest w stanie zapewnić takiego rozwiązania. Jest to również odpowiedź na wspomniane wcześniej największe zagrożenie.

Drugi związany jest z samą technologią cyfrowego radia. Zastosowane w DABCAST mechanizmy chmurowe i architektura (oparta o ideę radia programowalnego aplikacyjnie tzw. Software Defined Radio, SDR) zapewniają technologiczną elastyczność i neutralność. W ramach umowy z nadawcą gwarantujemy zachowanie warunków współpracy nawet przy zmianie standardu dla naziemnego rozsiewu radia cyfrowego.

Oczywiście w celu zapewnienia maksymalnego komfortu i zdobycia przekonania do usługi i firmy oferujemy możliwość przygotowania dedykowanej emisji ze wskazanego obiektu nadawczego z określonymi parametrami na warunkach zależnych od indywidualnych ustaleń. Aktualnie, w związku z brakiem „twardych” regulacji dotyczących emisji radia cyfrowego, korzystanie z usługi DABCAST nie jest rygorystyczne i długoterminowe. Oferta testowa (eksperymentalna) jest dopasowana zarówno do możliwości nadawcy, jak i otoczenia formalnego (administracyjnego). Zainteresowany nadawca, po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń (rozszerzenie koncesji radiowej i uiszczenie opłaty za wykorzystanie częstotliwości), nawiązuje współpracę z BCAST w oparciu o platformę DABCAST.

Współpraca formalnie zawarta jest na okres testów lub eksperymentów (1-2 lata). Opłata za testy jest symboliczna i związana tylko z częściowym pokryciem dodatkowych nakładów niezbędnych do uruchomienia emisji w nowym miejscu (przygotowanie projektów, zakup anteny, zakup elementów nadajnika, zakup konstrukcji, instalacja). W zależności od poziomu wymaganej inwestycji na nowym obiekcie koszt emisji testowej dla jednego nadawcy oscyluje pomiędzy 1 a 1,5 tys. zł. BCAST jako operator w najbliższych miesiącach (luty lub marzec) planuje uruchomienie z wybranymi nadawcami (lokalnymi) dwóch testowych multipleksów we Wrocławiu i w Warszawie.
 

Maciej Lipiński jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji (2007). Ukończył również studia podyplomowe Zarządzanie IT w MŚP na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (2011) oraz liczne szkolenia z zakresu rozwoju osobistego i menadżerskiego. Jest certyfikowanym Project Managerem (PMI, PRINCE). Od początku kariery zawodowej mocno związany z branżą telekomunikacyjną i IT. Pracę zaczynał w 2007 roku w spółce TP Emitel – wiodącym operatorze naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej, na stanowisku Specjalisty ds. Nowych Technologii, badając rynek globalny pod kątem nowatorskich rozwiązań i produktów multimedialnych. W 2008 roku związał się ze spółką PayUp z grupy Eurocash, gdzie odpowiadał za zarządzanie systemami informatycznymi obsługującymi sprzedaż kart prepaid i płatności rachunków na terminalach płatniczych. Od 2009 do 2013 roku współpracował z firmą InfoTVOperator – alternatywnym operatorem radiowo-telewizyjnym, jako Kierownik Projektu i doradca Zarządu ds. technicznych, gdzie m.in. koordynował budowę i utrzymanie sieci nadawczej telewizji cyfrowej. Od stycznia 2012 roku jest Prezesem Zarządu w spółce DIGIB, która dystrybuuje elektronikę użytkową oraz integruje systemy telekomunikacyjne. Z BCAST, największym alternatywnym operatorem radiodyfuzyjnym w Polsce, związany od sierpnia 2013, gdzie jako współzałożyciel pełni funkcję Członka Zarządu ds. Technologii.
 
Maciej Lipiński - członek zarządu BCAST ds. technologii

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii DAB+ w Polsce


reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Odbiornik Vu+ Ultimo 4K S2X FBC

Vu+ Ultimo 4K - najpotężniejszy odbiornik Ultra HD z rodziny...

2 390 zł Więcej...

Mini PC Ferguson FBOX ATV 4K

Ferguson FBOX ATV to jedna z najlepiej zaprojektowanych mini przystawek...

299 zł Więcej...

Odbiornik Vu+ ZERO 4K

Vu+ ZERO 4K - najtańszy odbiornik Ultra HD od koreańskiego...

649 zł Więcej...
reklama