reklama
reklama
SAT Kurier logowanie X
 • Zaloguj
ODBLOKUJ-REKLAMY.jpg

Wsparcie dla wytwórców energii elektrycznej z OZE

dodano: 2013-09-19 13:40 | aktualizacja: 2013-09-19 14:05
autor: Anita Dąbek | źródło: Janusz Piechociński

panele 17 września 2013 roku wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński przedstawił prezentację na temat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z OZE. Przypomnijmy, że aktualny pozostaje cel 19 proc. udziału energii elektrycznej z OZE do 2020 roku wyznaczony w Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku oraz powtórzony w Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

I. Celem dla Polski pozostaje wypełnienie zobowiązań OZE wynikających z Pakietu Energetyczno-Klimatycznego, z uwzględnieniem kosztów obciążających odbiorców energii oraz kosztów funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
II. Aktualny pozostaje cel 19 % udziału energii elektrycznej z OZE do 2020 r. wyznaczony w Polityce Energetycznej Polski do 2030 r. oraz powtórzony w Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.
III. Osiągnięcie założonego celu będzie się odbywać w sposób maksymalnie przyjazny i stabilny dla inwestorów, dzięki czemu zostanie osiągnięta możliwość funkcjonowania (i finansowania) ich działalności po najniższym koszcie.
IV. Najistotniejszym kryterium oceny systemu wsparcia będzie jego koszt. Niezbędne jest adresowanie wsparcia w pierwszej kolejności do sprawdzonych i opanowanych technologii, które w Polskich warunkach charakteryzują się największą stabilnością oraz najniższym kosztem wytwarzanej energii elektrycznej.
Dodatkowe, dedykowane wsparcie będzie kierowane dla sektora MSP w celu dywersyfikacji struktury wytwarzanej energii elektrycznej oraz zapewnienia wykorzystania krajowych zasobów energetycznych.
VI. Zastosowane mechanizmy wyznaczania gwarantowanej taryfy mają na celu ograniczenie poziomu wsparcia do kosztów faktycznie ponoszonych przez inwestorów, przy zachowaniu pełnej transparentności i konkurencyjności całego procesu.
VII. Wdrażane rozwiązania zapewnią możliwość elastycznego kontrolowania ilości i struktury mocy OZE w systemie elektroenergetycznym oraz całkowitych kosztów wsparcia tych źródeł.

ZAKRES OPTYMALIZACJI

A. Utrzymanie obecnego systemu wsparcia dla istniejących instalacji odnawialnych źródeł energii, co zagwarantuje poszanowanie praw nabytych dla wszystkich, którzy byli wytwórcami energii elektrycznej z OZE przed wejściem w życie nowej regulacji ustawowej.
B. Zaproponowanie nowych rozwiązań dla istniejących instalacji odnawialnych źródeł energii, w celu optymalizacji rachunku ekonomicznego.
C. Wdrożenie nowoczesnego systemu aukcji dla nowych i zmodernizowanych instalacji odnawialnych źródeł energii, gwarantującego maksymalizację korzyści związanych z potrzebą osiągnięcia określonego udziału OZE do 2020 roku.
D. Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających rozwój małoskalowej energetyki prosumenckiej, służącej zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych przez odbiorców.


A. Utrzymanie obecnego systemu wsparcia dla istniejących instalacji odnawialnych źródeł energii, co zagwarantuje poszanowanie praw nabytych dla wszystkich, którzy byli wytwórcami energii elektrycznej z OZE przed wejściem w życie nowej regulacji ustawowej.

Propozycja kierunkowa działań w obszarze optymalizacji istniejących rozwiązań
- Celem optymalizacji jest zmniejszenie kosztów systemu wsparcia dla już zrealizowanych i funkcjonujących projektów, poprzez dostosowanie wysokości wsparcia do faktycznie poniesionych kosztów, przy jednoczesnym potwierdzeniu rynkowego charakteru systemu świadectw pochodzenia.
- Łączny okres wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z OZE będzie wynosił maksymalnie 15 lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej, za którą przysługiwało świadectwo pochodzenia, nie dłużej niż do dnia 31.12.2021 r.
- Opłata zastępcza zostanie ”zamrożona” na poziomie z 2013 r. tj. 297,4 zł/MWh.
Wytwórcy energii elektrycznej z OZE będą mieli prawo do świadectw pochodzenia w ilości odpowiadającej wyprodukowanej energii z OZE, z uwzględnieniem następujących działań optymalizacyjnych:
 • Z systemu wsparcia zostaną wyłączone instalacje o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej powyżej 1 MW, wykorzystujące do wytworzenia energii elektrycznej hydroenergię (od dnia wejścia w życie nowych przepisów),
 • Zostanie ograniczony poziom wsparcia dla instalacji spalania wielopaliwowego poprzez objęcie wsparciem wyłącznie energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach spalania wielopaliwowego do poziomu średniej ilości energii elektrycznej wytworzonej w latach 2011-2012 (od dnia wejścia w życie nowych przepisów) oraz redukcję ilości przysługujących świadectw pochodzenia do 0,5/MWh (od dnia wejścia w życie nowych przepisów).
- Obowiązek OZE będzie ustalany corocznie w oparciu o:
 • Prognozę ilości energii elektrycznej z OZE objętej systemem świadectw pochodzenia (tendencja spadkowa wynikająca z ”opuszczania systemu” przez kolejne instalacje) – im mniejsza ilość energii objęta systemem świadectw pochodzenia tym mniejszy obowiązek.
 • Prognozę sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych – im większa sprzedaż energii elektrycznej tym mniejszy obowiązek.
 • Wyłączenia z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia przed Prezesem URE świadectw pochodzenia (odbiorcy energochłonni) – im większe wyłączenia, tym większy obowiązek dla pozostałych ”zobowiązanych”.
 • Cel dla OZE wynikający z zewnętrznych zobowiązań Polski (Pakiet Energetyczno-Klimatyczny).
- W celu zachowania pełnej transparentności, konkurencyjności i płynności rynku praw majątkowych zostaną wprowadzone następujące rozwiązania:
> obowiązek obrotu świadectwami pochodzenia na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Do rozstrzygnięcia pozostaje procentowa wysokość przedmiotowego obowiązku, np.:
 • sprzedaż nie mniej niż 30% praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia od dnia wejścia w życie nowych przepisów do dnia 31 grudnia 2015 r.
 • sprzedaż nie mniej niż 50% praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia od dnia 1 stycznia 2016 r.
 • ”termin ważności” dla świadectw pochodzenia wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy (24 miesiące od wejścia w życie nowych przepisów) oraz wydanych po dniu wejścia w życie ustawy (24 miesiące od daty wydania przez Prezesa URE).
> ograniczenie możliwości realizacji obowiązku poprzez uiszczanie opłaty zastępczej w sytuacji, gdy cena świadectw pochodzenia na TGE S.A. będzie niższa niż 75% wartości opłaty zastępczej przez okres co najmniej 1 miesiąca.

B. Zaproponowanie nowych rozwiązań dla istniejących instalacji odnawialnych źródeł energii, w celu optymalizacji rachunku ekonomicznego.

Propozycja kierunkowa działań w obszarze nowych rozwiązań dla istniejących instalacji
 • W celu umożliwienia dostępu do nowego, stabilnego systemu wsparcia dla zrealizowanych i funkcjonujących projektów proponuje się wprowadzenie nowych rozwiązań alternatywnych.
 • Wytwórcy energii elektrycznej z OZE (z wyłączeniem wytwórców energii elektrycznej w instalacjach spalania wielopaliwowego oraz elektrowniach wodnych powyżej 1 MW), będą mieli wybór pomiędzy zachowaniem obecnych zasad wsparcia opartych na świadectwach pochodzenia (prawa nabyte) lub zadeklarowaniem chęci przystąpienia do nowego systemu aukcyjnego, dedykowanego wyłącznie inwestycjom już zrealizowanym.
 • Wytwórca energii elektrycznej z OZE będzie mógł dokonać wyboru pomiędzy ww. rozwiązaniami w ciągu 2 lat od wejścia w życie nowych przepisów.
 • Łączny okres wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z OZE będzie wynosił maksymalnie 15 lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej, za którą przysługiwało świadectwo pochodzenia, z uwzględnieniem okresu wsparcia w systemie świadectw pochodzenia, wg. następującej formuły:
  - Wsparcie przez okres X lat w systemie świadectw pochodzenia oraz wsparcie przez 15-X lat ceną określoną poprzez system aukcji (np. 4 lata w systemie świadectw pochodzenia oraz (15-4) = 11 lat w systemie taryfy określonej przez mechanizm aukcyjny).
 • Warunki konkurencji pomiędzy wszystkimi podmiotami zostaną osiągnięte za pomocą:
  - Podziału instalacji przystępujących do aukcji według kryterium mocy zainstalowanej (powyżej 40kW do 1 MW i powyżej 1 MW),
  - Limitowania wysokości budżetu i przeprowadzania dużej liczby małych aukcji.
 • Przedmiotem aukcji będzie ilość wyprodukowanej energii elektrycznej, w danym okresie czasu.
 • Kryterium aukcji będzie cena za wytworzoną 1 MWh energii elektrycznej lub 1 mł biogazu rolniczego.
 • Wytwarzanie energii elektrycznej powinno rozpocząć się najpóźniej od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym wytwórca wygrał aukcję.
 • Stawka ustalona w wyniku aukcji pozostaje niezmienna przez okres określony zgodnie z powyższymi kryteriami.
 • Wytwórca energii elektrycznej z OZE będzie miał obowiązek jej sprzedaży po ustalonej cenie (do ilości produkcji zadeklarowanej w aukcji), nawet jeśli cena rynkowa energii elektrycznej będzie wyższa, pod rygorem zwrotu dotychczas otrzymanego wsparcia (liczonego jako różnica pomiędzy ceną z aukcji, a rynkową ceną energii elektrycznej w danym okresie, powiększona o 30%).
 • Ilość energii elektrycznej objętej wsparciem w nowym systemie aukcyjnym dedykowanym istniejącym obiektom zostanie ustalona w oparciu o:
  - Ilość energii elektrycznej wytwarzanej w istniejących instalacjach korzystających z systemu wsparcia opartego na świadectwach pochodzenia.
  - Wyliczoną górną granicę rocznego kosztu systemu wsparcia dla projektów zaakceptowanych w ramach aukcji.
 • Elementem aukcji będzie cena referencyjna za jednostkę energii elektrycznej z uwzględnieniem zainstalowanej mocy elektrycznej lub wydajności wytwarzania biogazu rolniczego. Celem tego narzędzia jest zminimalizowanie ryzyka nadmiernego wsparcia (np. w wyniku zmów cenowych). Oferty przekraczające cenę referencyjną zostaną odrzucone.
 • Cena referencyjna zostanie wyznaczona w oparciu o cenę rynkową świadectwa pochodzenia (wyliczoną z okresu 24 miesięcy przed dniem wejścia w życie nowych przepisów) oraz cenę energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym z poprzedniego roku (ustaloną przez Prezesa URE), co zapewni utrzymanie niskiego kosztu wsparcia.
C: Wdrożenie nowoczesnego systemu aukcji dla nowych i zmodernizowanych instalacji odnawialnych źródeł energii, gwarantującego maksymalizację korzyści związanych z potrzebą osiągnięcia określonego udziału OZE do 2020 roku.

Propozycja kierunkowa działań w obszarze mechanizmu aukcji dla nowych instalacji
 • Instalacje OZE o mocy zainstalowanej powyżej 50 MWe wytwarzające energię elektryczną z biomasy, a także instalacje spalania wielopaliwowego nie będą korzystały z systemu wsparcia opartego na mechanizmie aukcji.
 • Minimum ź środków z opłaty OZE alokowana będzie na zakup energii elektrycznej z instalacji lub biogazu rolniczego w przedziale mocy powyżej 40 kWe do 1 MWe, a w zakresie produkcji biogazu rolniczego powyżej 160 tys. mł/rok do 4 mln mł/rok.
 • Przedmiotem aukcji będzie określona przez Prezesa URE ilość wyprodukowanej energii elektrycznej lub biogazu rolniczego przez okres 15 lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej lub biogazu rolniczego w instalacji OZE, za które przysługiwało wsparcie z mechanizmu aukcyjnego, w podziale na poszczególne lata bez możliwości przenoszenia pomiędzy latami.
 • Podstawowym kryterium wyboru projektów będzie cena za wytworzoną 1 MWh energii elektrycznej lub 1 mł biogazu rolniczego.
 • Oprócz ceny mogą być przyjęte dodatkowe kryteria oceny projektów np. kryterium stabilności.
 • W aukcji mogą uczestniczyć przedsiębiorcy oferujący wyłącznie nowe projekty, które:
  - wykorzystują urządzenia nie starsze niż 4 lata przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej lub biogazu rolniczego, za którą przysługiwało wsparcie z mechanizmu aukcyjnego, oraz
  - dotychczas nie korzystały z bezzwrotnego wsparcia inwestycyjnego, z wyłączeniem pomocy de minimis.
 • Powyższe ograniczenie nie będzie obowiązywać w przypadku modernizacji istniejącej instalacji odnawialnego źródła energii lub modernizacji instalacji niestanowiącej instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której powstała instalacja odnawialnego źródła energii, pod warunkiem, że łącznie spełnione zostaną następujące warunki:
  - W wyniku modernizacji nastąpi przyrost mocy zainstalowanej energii elektrycznej lub przyrost wydajności wytwarzania biogazu rolniczego,
  - Zainstalowane zostały urządzenia wchodzące w skład instalacji odnawialnego źródła energii, służące do wytwarzania energii elektrycznej lub biogazu rolniczego, które zostały wyprodukowane nie wcześniej niż 4 lata przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej lub biogazu rolniczego w zmodernizowanej instalacji,
  - Zmodernizowana instalacja nie będzie wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej z biomasy do spalania wielopaliwowego.
 • Wsparciem zostanie objęta część wytworzonej energii elektrycznej lub biogazu rolniczego w zmodernizowanej instalacji OZE (proporcjonalnie do przyrostu mocy zainstalowanej energii elektrycznej lub przyrostu wydajności wytwarzania biogazu rolniczego).
 • Wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu rolniczego powinno rozpocząć się nie później niż 4 lata od daty rozstrzygnięcia aukcji.
 • Cena ustalona w wyniku aukcji pozostaje niezmienna przez okres 15 lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej lub biogazu rolniczego.
 • Wytwórca energii elektrycznej lub biogazu rolniczego będzie miał obowiązek sprzedaży energii elektrycznej lub biogazu rolniczego po ustalonej cenie (do ilości produkcji zadeklarowanej w aukcji), nawet jeśli cena rynkowa będzie wyższa, pod rygorem zwrotu otrzymanych środków (liczonego jako różnica pomiędzy ceną z aukcji, a rynkową ceną energii elektrycznej w danym okresie, powiększona o 30%).
 • Ilość energii elektrycznej lub biogazu rolniczego z projektów, które zostaną zaakceptowane w wyniku aukcji zostanie ustalona przez Ministra Gospodarki z uwzględnieniem:
  - Zapotrzebowania na dodatkową energię elektryczną lub biogaz rolniczy wytwarzane w nowych lub zmodernizowanych instalacjach OZE oraz,
  - Górnej granicy kosztu systemu wsparcia dla projektów zaakceptowanych w ramach aukcji.
 • W przypadku wylicytowania tej samej ceny podczas aukcji nastąpi redukcja budżetu i przyjęcie niższej ceny (do poziomu, który pozwala na zaakceptowanie wszystkich ofert jednocześnie bez przekroczenia budżetu).
 • Projekty ubiegające się o udział w aukcji podlegają procedurze prekwalifikacji, która ma umożliwić przystąpienie do realizacji inwestycji niezwłocznie po wygraniu aukcji.
 • Prekwalifikacja jest procesem – inwestorzy mogą zgłaszać się w trybie ciągłym.
 • Kryteria prekwalifikacji zostaną określone w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o OZE.
 • Kryteria prekwalifikacji:
  - Inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (innymi dokumentami planistycznymi gminy),
  - Posiadanie warunków przyłączenia (dostępne są moce przyłączeniowe, np. na podstawie: inwestycji w sieć elektroenergetyczną, upływu terminu ważności dotychczas wydanych warunków lub odstąpienia od umowy o przyłączenie do sieci z powodu braku harmonogramu realizacji inwestycji),
  - Uzyskanie pozwolenia środowiskowego,
  - Udokumentowanie możliwości finansowych lub źródeł ich pozyskania wraz z planem finansowym przedsięwzięcia (szczegółowość dokumentacji w zależności od wielkości przedsięwzięcia),
  - Przedstawienie harmonogramu realizacji inwestycji,
  - Dokumenty terminowe muszą być ważne co najmniej 6 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.
 • Za procedurę prekwalifikacji i postępowania odwoławcze odpowiedzialny jest Prezes URE.
 • Prezes URE ma 3 miesiące od daty złożenia wniosku na wydanie zaświadczenia o spełnieniu kryteriów prekwalifikacji:
 • Zaświadczenie ważne jest przez okres 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż do upływu terminu ważności któregokolwiek z wymaganych dokumentów terminowych.
 • Prezes URE pisemnie informuje wnioskodawcę o spełnieniu bądź niespełnieniu kryteriów prekwalifikacji projektów.
 • Powyższa informacja zawiera uzasadnienie oceny, a w przypadku gdy ocena jest negatywna - także pouczenie o możliwości wniesienia protestu, w trybie i na zasadach określonych w przepisach.
 • Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu. Protest jest wnoszony do Ministra Gospodarki – termin na jego rozpatrzenie – 60 dni.
 • Minister Gospodarki informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia jego protestu. Informacja ta zawiera w szczególności treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu wraz z uzasadnieniem, oraz w przypadku nieuwzględnienia protestu - pouczenie o możliwości i terminie wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
 • W przypadku gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej, alokacja na realizację działania (inwestycji), zostaje wyczerpana, Minister Gospodarki pozostawia protest bez rozpatrzenia, informując o tym na piśmie wnioskodawcę, oraz pouczając go jednocześnie o możliwości wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Sąd, uwzględniając skargę stwierdza wyłącznie, czy ocena projektu została przeprowadzona w sposób zgodny z prawem i nie przekazuje sprawy do ponownego rozpatrzenia.
 • Przewiduje się wprowadzenie mechanizmu potwierdzającego wiarygodność projektów inwestycyjnych, a także ustanowienie sankcji wykluczających udział w aukcji podmiotów zgłaszających mało wiarygodne projekty inwestycyjne (równolegle do procedur prekwalifikacji).
 • Powyższe zostanie zrealizowane poprzez ustanowienie dodatkowych ograniczeń, zniechęcających podmioty mało wiarygodne do udziału w aukcji, tj.:
  - Wniesienie kaucji,
  - Zakaz uczestnictwa w aukcji podmiotów, które nie wywiązały się z obowiązku realizacji przedsięwzięcia – przez kolejne 4 lata,
  - Odebranie prawa do wsparcia oraz zakaz ponownego zgłaszania w aukcji projektów inwestycyjnych (lokalizacja), które nie uzyskały pozytywnej weryfikacji postępów w jego realizacji po upływie 1 roku od dnia rozstrzygnięcia aukcji.
 • Zostaną wprowadzone ceny referencyjne dla technologii odnawialnych źródeł energii.
 • Ceny referencyjne obliczane są w technologicznie uzasadnionych przedziałach mocy zainstalowanej energii elektrycznej, odrębnie dla każdej technologii OZE.
 • Procedura corocznego ustalania cen referencyjnych będzie uwzględniać:
  - Konsultacje z zainteresowanymi podmiotami,
  - Dane zebrane w ramach procedury prekwalifikacji,
  - Opinię niezależnego zewnętrznego podmiotu o uznanej pozycji.
 • Ceny referencyjne powinny być ustalone na poziomie, który zapewnia, że około 80% projektów może znaleźć się powyżej progu opłacalności przy obecnie dostępnych technologiach.
 • Oferty zgłoszone w ramach aukcji przekraczające ceny referencyjne zostaną odrzucone.
 • Na miesiąc przed pierwszą w danym roku kalendarzowym aukcją, organizator aukcji ogłosi obowiązujące w danym roku kalendarzowym ceny referencyjne. Ceny będą zmieniane raz w roku.
 • Obliczenia cen referencyjnych dokona Minister Gospodarki, przy uwzględnieniu analiz przygotowanych przez wybrane jednostki doradcze lub naukowo-badawcze, z odpowiednim doświadczeniem i o uznanej pozycji.
 • Tworzy się spółkę celową Skarbu Państwa - Sprzedawca Energii Odnawialnej S.A., dedykowaną do operacji zakupu i rozliczania energii elektrycznej wytwarzanej w nowych i zmodernizowanych instalacjach OZE objętych mechanizmem aukcji.
 • SEO S.A. jest zobowiązany do zakupu energii elektrycznej ze źródeł OZE po cenie ustalonej w aukcji.
 • SEO S.A. zakupioną energię elektryczną sprzedaje na Towarowej Giełdzie Energii S.A. po cenie kontraktowej.
 • W przypadku kiedy cena rynkowa przewyższa cenę ustaloną w aukcji, producent energii elektrycznej z OZE zwraca różnicę SEO S.A.
 • Różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a kosztami zakupu będzie pokrywana z opłaty OZE.
 • Opłata z OZE obliczana jest raz do roku z uwzględnieniem:
  - Szacunkowej produkcji energii elektrycznej OZE, wynegocjowanych (podczas aukcji) cen oraz prognozy cen giełdowych energii elektrycznej,
  - Salda rozliczeń z poprzedniego roku, tak aby w długim okresie saldo SEO S.A. było zbliżone do zera.
 • Opłata OZE będzie pobierana od konsumentów energii elektrycznej przez operatora systemu przesyłowego i przekazywana do SEO S.A.
 • W przypadku zużywania wytwarzanej energii elektrycznej na potrzeby własne będą stosowanie szczególne zasady rozliczeń.
 • Poniżej przedstawiono sposób obliczenia kwoty należnej wytwórcom energii elektrycznej na własne potrzeby, uwzględniającej stawkę ustaloną podczas aukcji oraz koszty uniknięte zakupu energii elektrycznej po cenie detalicznej.
 • W przypadku kiedy cena detaliczna energii elektrycznej przewyższy cenę ustaloną w aukcji, a producent energii z OZE decyduje się zużywać wytworzoną energię elektryczną na potrzeby własne, wówczas jest on zobowiązany do zwrotu różnicy do SEO S.A.:
  - Algorytm wypłat: kwota należna = cena z aukcji – (cena rynkowa + podatek VAT (ustawa o VAT przewiduje zwolnienie podmiotowe dla podatników, których sprzedaż w danym roku nie przekracza 150 tys. zł) + opłata przesyłowa i dystrybucyjna).
 • Powyższe zapewni równe przychody wytwórców energii z OZE, niezależnie czy wytwarzają ją na własne potrzeby, czy przekazują całość produkcji do sieci elektroenergetycznej.

D: Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających rozwój małoskalowej energetyki prosumenckiej służącej zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych przez odbiorców.

Propozycja działań w obszarze energetyki prosumenckiej:
 • Zwolnienie z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w mikroinstalacji.
 • Zwolnienie z obowiązku uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji.
 • Stworzenie programów dedykowanych wsparciu inwestycyjnemu dla powstawania nowych mocy w mikroenergetyce, np. NFOŚiGW, WFOŚiGW, programy operacyjne, GIS (Green Investment Scheme - System Zielonych Inwestycji).
 • Wprowadzenie obowiązku zakupu nadwyżek energii elektrycznej, która została wytworzona w mikroinstalacji przez kolejnych 15 lat, po cenie 80 % średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, ogłoszonej przez Prezesa URE.
 • Promowanie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w nowo oddanych budynkach lub poddanych generalnemu remontowi (od dnia 1 stycznia 2015 r.).
 • Ułatwienia związane z przyłączeniem do sieci dla mikroinstalacji (do 40 kW mocy).

OCZEKIWANE REZULTATY

I. Optymalizacja mechanizmu wsparcia dla OZE w Polsce umożliwi osiągnięcie istotnych oszczędności.
II. Stabilizacja warunków inwestycyjnych umożliwi osiągnięcie założonych celów udziału OZE.


Bilans połączonych systemów wsparcia

Bilans połączonych systemów wsparcia według kosztów wsparcia dla OZE w roku 2020
(bez uwzględnienia możliwości migracji z systemu świadectw pochodzenia do systemu aukcji).


Bilans połączonych systemów wsparcia

Bilans połączonych systemów wsparcia według wytwarzanej energii elektrycznej w 2020 roku
(bez uwzględnienia możliwości migracji z systemu świadectw pochodzenia do systemu aukcji).


Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii Polski rynek


reklama
reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Odbiornik PULSe 4K Mini

PULSe 4K Mini - najnowszy odbiornik Ultra HD od słowackiej...

449 zł Więcej...

Odbiornik AB CryptoBox 752HD Combo

Odbiornik HD Combo DVB-S2X, DVB-T2, DVB-C z kieszenią na moduły...

349 zł Więcej...

Mini PC Homatics Dongle G Google TV

Homatics Dongle G to odtwarzacz multimedialny 4K o kompaktowej konstrukcji...

269 zł Więcej...