reklama
reklama
SAT Kurier logowanie X
  • Zaloguj
ODBLOKUJ-REKLAMY.jpg

MUX 1: TV Trwam i TVP ABC z koncesjami

dodano: 2013-07-05 13:43 | aktualizacja: 2013-07-05 14:19
autor: Łukasz Knapik | źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

NTC_popr_niebieskie_www.jpg Krajowa Rada Radiofonii Telewizji (KRRiT) na posiedzeniu 5 lipca 2013 roku podjęła uchwały o przyznaniu dwóch koncesji na nadawanie w pierwszym multipleksie (MUX 1) naziemnej telewizji cyfrowej (NTC). Koncesję na nadawanie programu o charakterze wyspecjalizowanym dla dzieci w wieku 4-12 lat oraz ich rodziców przyznała Telewizji Polskiej na nadawanie programu pod nazwą TVP ABC. W ramach postępowania dotyczącego programu o charakterze wyspecjalizowanym społeczno-religijnym KRRiT przyznała prawo do rozszerzenia koncesji dla Fundacji Lux Veritatis na nadawanie programu pod nazwą TV Trwam.Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
Oba podmioty założyły we wnioskach rozłożenie opłaty koncesyjnej na raty.

Rozpoczęcie rozpowszechniania programów nastąpi po uzyskaniu przez przyszłych nadawców rezerwacji częstotliwości wydanej przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Rezerwacja częstotliwości zacznie obowiązywać nie wcześniej niż z datą wygaśnięcia rezerwacji wydanej TVP, a nie później niż 28 kwietnia 2014 roku.

Przygotowując się do uzupełnienia oferty programowej w MUX 1 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) przeprowadziła w 2012 roku konsultacje społeczne. Ich celem było poznanie opinii odbiorców i uczestników rynku mediów elektronicznych w tej sprawie. Przeważająca większość stanowisk przesłanych pocztą elektroniczną i tradycyjną do KRRiT wskazała na potrzebę umieszczenia w ofercie MUX 1 programu TV Trwam. Głosy uczestników konsultacji  wskazywały również na potrzebę powiększenia oferty o programy dziecięce, sportowe i podróżniczo-przyrodnicze.

W wyniku kampanii medialnej prowadzonej głównie przez „Nasz Dziennik”, TV Trwam i Radio Maryja do KRRiT wpłynęło 71 023 listy, w których domagano się przyznania koncesji temu wnioskodawcy.  W wielu miastach pod hasłem obrony wolności słowa odbywały się marsze poparcia dla TV Trwam, odprawiane były Msze Święte oraz organizowane były inne formy udzielenia poparcia dla tego wnioskodawcy. W siedzibie Parlamentu Europejskiego (PE) w Brukseli zorganizowana została konferencja na temat dyskryminacji TV Trwam przez KRRiT i zagrożenia w ten sposób wolności słowa w Polsce. Zainteresowanie i troskę dotyczącą udziału TV Trwam w procesie koncesyjnym wyraziła Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski w oświadczeniu z 16 stycznia 2012 roku oraz Konferencja Episkopatu Polski podczas 361. plenarnego zebrania w 2013 roku. Niektórzy biskupi kierowali do KRRiT także indywidualne wystąpienia w tej sprawie.

Podejmując swoją decyzję, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wzięła pod uwagę wyniki konsultacji oraz  wnioski z przeprowadzonej  analizy programów telewizyjnych dostępnych na multipleksach naziemnych.

KRRiT  oceniała wnioski biorąc pod uwagę, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, w szczególności:
  • stopień zgodności zamierzonej działalności programowej z zadaniami określonymi w art. 1 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, z uwzględnieniem stopnia realizacji tych zadań przez innych nadawców działających na obszarze objętym koncesją;
  • możliwości dokonania przez Wnioskodawcę koniecznych inwestycji i finansowania programu;
  • przewidywany udział w programie audycji wytworzonych przez nadawcę lub na jego zamówienie albo we współdziałaniu z innymi nadawcami;
  • przewidywany udział audycji, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 3, w programie telewizyjnym albo utworów, o których mowa w art. 15 ust. 2, w programie radiowym lub telewizyjnym;
  • dotychczasowe przestrzeganie przez wnioskodawcę przepisów dotyczących radiokomunikacji i środków masowego przekazu.
   
Program wyspecjalizowany dla dzieci w wieku 4-12 lat

Wnioski o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym dla dzieci w wieku 4-12 lat oraz ich rodziców i opiekunów drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym złożyły: Telewizja Polsat Sp. z o.o. i Telewizja Polska S.A.

Informacje o wnioskodawcach

Telewizja Polsat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (w nowej formie prawnej) została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 16 czerwca 2011 roku. Według odpisu z KRS z 25 lutego 2013 roku, kapitał spółki wynosi 236 946 700 zł. Wszystkie udziały posiada spółka Cyfrowy Polsat S.A. Spółka Cyfrowy Polosat jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Telewizja Polsat Sp. z o.o.złożyła wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu pod nazwą POLSAT KIDS. Wniosek Telewizji Polsat Sp. z o. o. o jest zgodny z Ogłoszeniem Przewodniczącego KRRiT z 20 grudnia 2012 r. Wnioskodawca zadeklarował, że podstawowym założeniem programowym kanału dla dzieci jest:

Emisja różnego rodzaju audycji dla dzieci m.in. bajek, audycji edukacyjnych, przedstawień teatralnych, filmów: fabularnych, animowanych, dokumentalnych mających na celu ułatwianie poznawania świata, wspomaganie wszechstronnego rozwoju tej grupy odbiorców, a także wskazywanie wzorców i wspieranie opiekunów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Program będzie zawierał audycje poradnikowe i edukacyjne (m.in. nauka języków obcych). Polsat Kids będzie doskonałym uzupełnieniem aktualnej oferty programowej telewizji cyfrowej naziemnej. Prezentując mieszankę programów edukacyjnych, z flagową produkcją „Kidsplay”, wspartych ulubionymi filmami animowanymi od największych i najbardziej cenionych producentów kontentu dla dzieci.

Planowany przez Wnioskodawcę udział audycji wyspecjalizowanych wynosi nie mniej niż 81% miesięcznego czasu nadawania programu w godz. 6.00-23.00 i jest o jedenaście punktów procentowych wyższy niż to określa art. 4 pkt 13 ustawy. Wnioskodawca zaproponował zróżnicowaną ofertę programową, w której większość będą stanowiły filmy animowane - 63% następnie audycje edukacyjne - 10%, audycje dla dzieci i młodzieży - 5%, film fabularny - 2% oraz spektakle teatralne i inne formy udramatyzowane - 1% tygodniowego czasu nadawania programu w godz. 6.00-23.00. Procentowy udział audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim oraz audycji europejskich będzie zgodny z wymogami ustawy z art. 15 ust. 1 i 3. Audycje powtórkowe zajmą 75% w tygodniowym czasie nadawania programu.

Telewizja Polska S.A.złożyła wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu pod nazwą TVP ABC.

Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 20 marca 2002 roku. Według odpisu z KRS z dnia 9 stycznia 2013 roku, kapitał Spółki wynosi 266 596 500 zł. Jedynym Akcjonariuszem Spółki jest Skarb Państwa - Minister Skarbu Państwa.

Wniosek Telewizji Polskiej Spółki Akcyjnej jest zgodny z Ogłoszeniem Przewodniczącego KRRiT z 20 grudnia 2012 r. Wnioskodawca zadeklarował, że podstawowym celem kanału dla dzieci „TVP ABC” będzie: (…)

wspieranie dzieci w ich nauce w systemie edukacji, w uczestnictwie w kulturze i przestrzeni publicznej. (…) Zadania TVP ABC to m.in. wyrównywanie szans najmłodszych widzów, którzy nie zawsze mają identyczny dostęp do źródeł wiedzy i wartościowego przekazu medialnego, a także zapobieganie wykluczeniom i dyskryminacji. Ważnym elementem oferty będzie też możliwość obcowania z kulturą i sztuką, a także wartościową rozrywką, która oznacza nie tylko naturalną dla dziecka zabawę, ale także naukę jak mądrze i pożytecznie spędzać wolny czas. Założenia programowe TVP ABC w pełni realizują misję nadawcy publicznego.

Jednocześnie Wnioskodawca określił szczegółowe założenia merytoryczne, które będą realizowane podczas kształtowania programu tj.: wiedza - na poziomie grupy docelowej 4 - 12 lat, nauka słuchania i obserwacji świata, budowanie pozytywnych relacji z drugim człowiekiem niezależnie od różnic kulturowych, społecznych czy materialnych; aktywowanie do działań społecznych, kultura wokół nas - teatr, muzyka, muzeum, wiedza o człowieku, przyrodzie, zwierzętach, kosmosie i świecie, edukacja matematyczna i sztuka percepcji, rozwijanie myślenia abstrakcyjnego i wyobraźni, nauka przez zabawę, ale też aktywne wypoczywanie, pożyteczne spędzanie wolnego czasu, budowanie więzi rodzinnych i społecznych, wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci, wspieranie realizacji podstawy programowej edukacji przedszkolnej i szkolnej, savoir vivre, poradnictwo skierowane do rodziców i wychowawców, promocja polskiej kultury i tradycji (emisja spektakli teatralnych dla dzieci, filmów), promocja czytelnictwa i książek polskich twórców. „TVP ABC” chce pozyskać zaufanie rodziców jakością prezentowanych audycji i atrakcyjnością przekazu, zachęcając rodziców do wspólnego oglądania programu z dziećmi.

W ofercie programowej VP ABC szczególne miejsce zajmie magazyn poradnikowy, tworzony wspólnie z ekspertami, który ma wspierać rodziców w wychowaniu dzieci. Planowany udział audycji wyspecjalizowanych w programie po ewentualnym rozszerzeniu będzie wynosił nie mniej niż 78% miesięcznego jak i tygodniowego czasu nadawania programu w godz. 6.00-23.00 tj. na poziomie wyższym o osiem pkt procentowych niż to określa art. 4 pkt 13 ustawy. Wnioskodawca zaplanował nadawanie aż piętnastu różnych rodzajów audycji realizujących wyspecjalizowany charakter programu, w tym ponad jedną czwartą będą stanowiły audycje edukacyjne (26%), na podobnym poziomie będzie kształtował się udział filmów animowanych (24%), następnie filmów fabularnych (11%), audycji rozrywkowych (4,5%), dokumentu i audycji poradniczych (po 3%), spektakli teatralnych i innych form udramatyzowanych oraz audycji artystyczno-kulturalnych (po 2%), audycji publicystycznych i prezentujących muzykę rozrywkową (po 1 %) tygodniowego czasu nadawania programu w godz. 6.00-23.00. W ofercie programowej znajdą się także audycje religijne, informacyjne, o tematyce sportowej, prezentujące muzykę poważną i inne rodzaje muzyki tj. ludową i folklorystyczną (po 0,1%) czasu. Jak twierdzi Wnioskodawca:

Uruchomienie programu wyspecjalizowanego dla dzieci w wieku 4-12 lat oraz ich rodziców i wychowawców wynika z wdrażania Strategii Programowej Telewizji Polskiej S.A. na lata 2012-2015 i wpisuje się w realizację zadań stawianych nadawcom publicznym; w szczególności program TVP ABC wypełniając zapisy art. 21 Ustawy o radiofonii i telewizji będzie służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego, respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki; służyć umacnianiu rodziny, służyć kształtowaniu postaw prozdrowotnych, służyć propagowaniu i upowszechnianiu sportu, służyć zwalczaniu patologii społecznych, służyć edukacji medialnej.

Audycje powtórkowe zajmą 33% w tygodniowym czasie nadawania programu. Procentowy udział audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim oraz audycji europejskich będzie zgodny z wymogami ustawy z art. 15 ust. 1 i 3.

Wnioskodawca przedstawił ciekawy projekt programu skierowanego do dzieci oraz rodziców i wychowawców oparty na założeniach merytorycznych mających na celu uczyć przez zabawę, ale także kreować bezpieczne i przyjazne formy spędzania wolnego czasu.

Program wyspecjalizowany społeczno-religijny

Wnioski o udzielenie/rozszerzenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym społeczno-religijnym drogą rozsiewczą naziemną w sposób cyfrowy w multipleksie pierwszym złożyły: Fundacja Lux Veritatis, Wieczorna.pl  Sp. z o.o. oraz Media Works S.A. Fundacja Lux Veritatis i Wieczorna.pl Sp. z. o.o. założyły we wnioskach rozłożenie opłaty koncesyjnej na raty.

Media Works S.A. z siedzibą w Warszawie pismem z 5 marca 2013 r. wycofała swój wniosek. W związku z powyższym na podstawie uchwały KRRiT Nr 139/2013 z dnia 12 marca br. Przewodniczący KRRiT decyzją Nr DR-107/2013 z dnia 13 marca 2013 r. umorzył postępowanie.

Na podstawie uchwały KRRiT Nr 285/2013 z 13 czerwca 2013 r. wniosek Wieczornej.pl Sp. z o.o. został pozostawiony bez rozpoznania. Powodem było nieuzupełnienie przez wnioskodawcę wniosku o dokumenty wymagane zgodnie z Rozporządzeniem KRRiT w terminie wyznaczonym zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. Wnioskodawca nie przedstawił w ustawowym terminie odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS, z którego wynika, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym wnioskiem.

Informacje o wnioskodawcach

Wieczorna.pl Spółka z o.o. złożyła wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu pod nazwą Radiotelewizja, skierowanego do osób ze średnim i wyższym wykształceniem oraz aspirujących osób z wykształceniem podstawowym. Spółka Wieczorna.pl z siedzibą w Zielonej Górze została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 2 kwietnia 2012 roku. Według odpisu z KRS z 15 kwietnia 2013 roku, kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 000 zł, a jedynym udziałowcem jest Adam Fularz.

Po przeprowadzeniu analizy wniosku w zakresie formalno-prawnym, programowym, ekonomiczno-finansowym oraz technicznym stwierdzono, że wnioskodawca w niewielkim stopniu zakłada realizację założeń programowych zawartych w Ogłoszeniu Przewodniczącego KRRiT, nie posiada i nie udokumentował wystarczających środków na planowaną inwestycję oraz finansowanie programu. W związku z nieuzupełnieniem braków formalnych pozostawiono wniosek Wieczorna.pl Sp. z o.o. bez rozpoznania.

Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie została zarejestrowana 22 listopada 2002 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Fundacja Lux Veritatis została ustanowiona 27 kwietnia 1998 roku (akt notarialny Rp. A Nr 2988/98). Fundatorami są trzy osoby fizyczne. Fundusz założycielski Fundacji stanowi kwota 10 000 zł wniesiona gotówką przez fundatorów. Zgodnie z odpisem z KRS z 1 lipca 2013 roku, Fundacja Lux Veritatis z siedzibą w Warszawie posiada trzy oddziały terenowe w Toruniu, Warszawie i we Wrocławiu.

Fundacja Lux Veritatis złożyła wniosek o rozszerzenie koncesji nr 287/2003-T (nr 188/K/2012) na rozpowszechnianie programu pod nazwą Trwam. Koncesja nr 287/2003-T, na podstawie której Fundacja Lux Veritatis nadawała program o charakterze wyspecjalizowanym: edukacyjno-poradniczym i religijnym wygasła 12 marca 2013 r. Przewodniczący KRRiT 13 lipca 2012 r. w trybie art. 35a ustawy o radiofonii i telewizji udzielił Wnioskodawcy koncesji nr 188/K/2012 na dotychczasowych warunkach na kolejny okres.

Zgodnie z Ogłoszeniem Przewodniczącego KRRiT o rozszerzenie koncesji mogły starać się podmioty realizujące specjalizację w wykonywanych koncesjach w sposób zbieżny z warunkami Ogłoszenia. Obowiązujący charakter programu oraz zapisy koncesji nr 188/K/2012 należy uznać za zbieżne z określonymi w Ogłoszeniu. Ponadto Fundacja Lux Veritatis deklaruje, że:

w przypadku otrzymania rozszerzenia koncesji, rozpowszechniany przez nią program będzie posiadał charakter wyspecjalizowany: społeczno-religijny, co oznacza, iż będzie on zawierał transmisje i relacje z nabożeństw i uroczystości religijnych, wydarzeń z życia Kościoła i społeczeństwa, edukował w zakresie historii i współczesności chrześcijaństwa w duchu nauczania Stolicy Apostolskiej i jedności z Episkopatem Polski. Audycje poświęcone tematyce religijnej będą propagowały tolerancję i treści ekumeniczne oraz działania w duchu dialogu międzyreligijnego. Audycje realizujące specjalizację będą wskazywać wartości, wspierać rozwój człowieka i rodziny w wolnym, demokratycznym społeczeństwie. Oświadczamy również, że program nadawany przez Fundację Lux Veritatis. Szarówno obecnie, jak i po rozszerzeniu koncesji, realizuje i realizować będzie zadania wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, w szczególności takie jak: dostarczanie informacji, udostępnianie dóbr kultury i sztuki, ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku nauki, upowszechnianie edukacji obywatelskiej, dostarczanie rozrywki i popieranie krajowej twórczości audiowizualnej.

Wnioskodawca zadeklarował, że po rozszerzeniu koncesji nie zamierza wprowadzać zmian w nadawanym programie, który kształtuje się w następujący sposób: udział audycji wyspecjalizowanych będzie wynosił nie mniej niż 71% tygodniowego i miesięcznego czasu nadawania w godz. 6.00-23.00 tj. na minimalnie wyższym poziomie niż to określa art. 4 pkt 13 ustawy. Fundacja Lux Veritatis zaproponowała zróżnicowaną ofertę programową dotyczącą specjalizacji społeczno – religijnej, którą będzie realizowała przez dziesięć różnych rodzajów audycji: religijne (26%), publicystyczne (12%), edukacyjne (8%), informacyjne (5%), dokument (5%), artystyczno-kulturalne (5%), dla dzieci i młodzieży (4%), poradnicze (3%), film fabularny (2%) i animowany (1%).

Porównanie sytuacji finansowej Fundacji Lux Veritatis w dwóch postępowaniach dotyczących koncesji na nadawanie programu telewizyjnego drogą naziemną cyfrową

W postępowaniu o rozszerzenie koncesji, które miało miejsce w 2011 r., sytuacja finansowa Fundacji Lux Veritatis analizowana była na podstawie wyników osiągniętych w latach 2009 – 2010, natomiast w toczącym się obecnie postępowaniu poddano analizie sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2011, obejmujące również rok 2010 oraz wstępne sprawozdanie za rok 2012.

W pasywach bilansu Fundacji na koniec 2010 r. wykazano pożyczkę długoterminową w wysokości 68 594 000 zł (stopa zadłużenia 78,6%). Na koniec 2011 r. jej wysokość wynosiła już 43 023 000 zł (stopa zadłużenia 45,4%), natomiast na koniec 2012 r. bilans Fundacji nie wykazuje zobowiązań długoterminowych.

Jednocześnie w latach 2011–2012 wzrosła wartość kapitałów własnych. W sprawozdaniach finansowych Fundacji brak informacji czy nastąpiła konwersja długu na kapitał własny, czy też wzrost kapitału ma inne źródła pochodzenia.

We wstępnym sprawozdaniu finansowym Fundacji za rok 2012 zawarto informację, że 1 grudnia 2012 r. wprowadzono do ksiąg umowę nowacji (umowę pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem)zawartą z Prowincją Warszawską Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, na mocy której rozliczono pożyczkę długoterminową od wierzyciela w zamian za wieloletnie świadczenie przez dłużnika usługi polegającej na udostępnianiu w USA audycji telewizyjnych realizujących priorytety apostolstwa Prowincji dla społeczności polonijnych. W bilansie za rok 2012 widnieje z tego tytułu pozycja w długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych – przychody przyszłych okresów - w wysokości 17 715 000 zł.

Niemniej jednak na skutek działań podjętych na rzecz redukcji zadłużenia wskaźnik stopy zadłużenia na koniec 2012 r. osiągnął bezpieczny poziom, który oznacza, że Fundacja finansowała w tym okresie swój majątek w większości kapitałem własnym.

Należy zwrócić uwagę, że redukcja długu Fundacji nie nastąpiła na skutek spłaty pożyczki, lecz poprzez zamianę przez pożyczkodawcę długu na inną formę rozliczenia. W informacji dodatkowej do sprawozdania Fundacji nie wyjaśniono, w jaki sposób zwiększony został kapitał statutowy oraz jakiej części zadłużenia dotyczy umowa nowacji i kiedy została ona zawarta. Wiadomo jedynie, że została wprowadzona do ksiąg rachunkowych 1 grudnia 2012 r. W informacji dodatkowej Fundacji za rok 2012 zawarto również wyjaśnienie, że pozycja „kredyty i pożyczki” została zmniejszona na skutek decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa – Wola (brak informacji z jakiego tytułu).

Podsumowanie sytuacji finansowej Fundacji Lux Veritatis

W analizowanych latach Fundacja miała dobrą bieżącą kondycję finansową, która pozwalała na terminową spłatę krótkoterminowych zobowiązań, co nie jest równoznaczne z posiadaniem zdolności do wysokokapitałowych inwestycji z własnych środków.

Na koniec 2010 r. (pierwsze postępowanie na MUX 1):

- Fundacja pomimo dobrej bieżącej kondycji finansowej posiadała bardzo wysokie zadłużenie, co do którego KRRiT posiadała ograniczone informacje. W szczególności w zakresie warunków (wysokości i terminów) spłaty odsetek, których wysokość przy przeciętnym oprocentowaniu wynosiłaby ok. 3 500 000 zł rocznie, stanowiąc istotne obciążenie w relacji do pozyskiwanych przez Fundację wyników; wskaźnik zadłużenia na poziomie 78,60%;

- w sprawozdaniu finansowym Fundacji za rok 2010 r. wskazano wielkość planowanych na kolejny rok inwestycji w kocie 3 700 000 zł (niezwiązanych z naziemną telewizją cyfrową);

- z załączonego zaświadczenia bankowego Banku Pocztowego z 1 marca 2011 r. wynikało, że 31 stycznia 2011 r. wykazane były trzy lokaty terminowe wyrażone kwotą 7-cyfrową. Oznacza to, że ich minimalna wartość mogła wynosić 1 000 000 zł, natomiast maksymalna 9 999 000 zł. Zatem przedstawione zaświadczenie bankowe nie tylko nie było precyzyjne co do kwoty posiadanych środków, ale przede wszystkim opisywało stan tych środków na 31 stycznia 2011 r., podczas gdy zaświadczenie było wystawione 1 marca 2011 r. Ze sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2010 wynika, że 28 lutego 2011 r. Fundacja uregulowała zobowiązanie wynikające z decyzji Dyrektora Izby Skarbowej na łączną kwotę 5 415 000 zł. Daty ww. zdarzeń oraz dokumentów mogą wskazywać, że na dzień złożenia wniosku o zmianę koncesji Fundacja nie posiadała już wykazanej w zaświadczeniu bankowym lokaty, tym bardziej, że wysokość lokat oraz wysokość zobowiązania podatkowego są podobne, co może wskazywać na fakt, iż z tych właśnie kwot Fundacja uregulowała zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego;

- specyfika przychodów Fundacji (w większości datki i darowizny) powodowała wysoką niepewność co do prognoz ich pozyskiwania;

- Fundacja nie założyła i nie udokumentowała innych, zewnętrznych źródeł finansowania.

Na koniec 2012 r. (obecne postępowanie na MUX 1):

- Wskaźniki opisujące bieżącą kondycję finansową Fundacji są korzystniejsze, wskazują na posiadanie nadwyżek środków finansowych (pomimo dokonania spłaty zobowiązania 7 241 000 zł z tytułu VAT, będącego przedmiotem wieloletniego sporu z organami podatkowymi);

- brak zadłużenia długoterminowego w postaci pożyczki, a co za tym idzie zmiana wartości wskaźnika zadłużenia do bezpiecznego poziomu (27,79%); w porównaniu do 2010 r. (78,60%);

- dodatkowe zabezpieczenie finansowania projektu telewizji naziemnej cyfrowej w postaci promesy kredytowej SKOK z 25 lutego 2013 r., dokumentującej możliwość uzyskania kredytu inwestycyjnego w wysokości 15 000 000 zł. Udokumentowana możliwość finansowania kredytem redukuje ryzyko związane z wpływami z datków i darowizn o wysokości trudnej do oszacowania.

Odnosząc się do uzyskanych przez Fundację Certyfikatów Wiarygodności Biznesowej za lata 2011 – 2012, należy zauważyć, że wystawione są one za okres, kiedy stopa zadłużenia została wyraźnie zredukowana. Ponadto ocena wiarygodności i stabilności firm opiera się na analizie bieżącej kondycji finansowej, w tym zdolności do spłaty bieżących zobowiązań, czego KRRiT w odniesieniu do Fundacji nigdy nie kwestionowała (opinie ekonomiczne w obu postępowaniach, decyzja w postępowaniu o rozszerzenie koncesji o możliwość nadawania programu drogą naziemną cyfrową). Natomiast treść certyfikatu nie wskazuje, aby była badana zdolność podmiotu do realizacji wysokokapitałowych inwestycji z własnych środków.

Kampania na rzecz TV Trwam
Porównanie sytuacji finansowej Fundacji Lux Veritatis w postępowaniach dotyczących koncesji na nadawanie programu telewizyjnego drogą naziemną cyfrową


Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii TV naziemna na świecie


reklama
reklama
reklama
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Miernik Signal ST-5155 DVB-T/T2/C DVB-S/S2 z podglądem

Miernik Signal ST-5155 do pomiarów zarówno cyfrowych sygnałów satelitarnych DVB-S/S2,...

699 zł Więcej...

Odbiornik Spycat Mini V2

Spycat Mini V2  - mały, tani odbiornik satelitarny HD w...

219 zł Więcej...

Odbiornik DVB-T/T2/C Edision Nano T265+ HEVC (hotelowy)

Cyfrowy odbiornik DVB-T/T2/C z HEVC/H.265 marki EDISION dla Naziemnej Telewizji...

119 zł Więcej...